תקנון חברי מועדון

(מעודכן לתאריך 01/10/2021)

 

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של מסעדת "הלובּי".

 

מסעדת "הלובּי" הקימה ומנהלת מועדון לקוחות לטובת לקוחותיה, להלן: מועדון "הלובּי"

המועדון מנוהל על פי התנאים ו/או הכללים אשר יפורטו להלן בתקנון זה, אשר יופיע בנוסחו,

וכפי שיעודכן על ידי מסעדת " הלובּי" מעת לעת, בדף המרשתת  the-lobby.co.il

 

 1. תקנון זה נועד להסדיר את התנאים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות (להלן: "התקנון").
 2. השתתפות במועדון הלקוחות וקבלת ההטבות מכוח השתתפות זו, תהא בהתאם ובכפוף לקבלת מלוא התנאים המפורטים בתקנון זה, וכפי שיופיעו מעת לעת.
 3. כל חבר מועדון אחראי להתעדכן בהוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת ובכל ההטבות המגיעות לו.
 4. התקנון מהווה תנאי להצטרפות למועדון הלקוחות וכל לקוח המצטרף כחבר מועדון, מצהיר ומאשר כי קרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וכי הוא נותן את התחייבותו הבלתי חוזרת לכל האמור בו.
 5. המסעדה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. המסעדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה ו/או חלק מהם לרבות שינוי הטבות המגיעות ו/או יגיעו לחברי מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. המסעדה תהא רשאית לדוור על השינויים אשר יהיו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לפרטי חברי המועדון המצויים בחברה.
 8. החברות במועדון ו/או המימוש בהטבות הניתנות – תקפות לסניף הלח"י 31 בני ברק בלבד

 

התנאים להצטרפות למועדון הלקוחות

 

 

 1. נכון למועד זה, ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ללא עלות, אולם, המסעדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות, בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 2. הצטרפות למועדון לקוחות "הלובי" (להלן: "המועדון") הינה באמצעות אתר האינטרנט או הורדת האפליקציה של המסעדה והתחברות אליה וכן ע"י מילוי טופס הרישום להצטרפות במועדון באופן מלא, ועמידה במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה. המסעדה תהא רשאית שלא לאשר או לבטל הצטרפות/חברות במועדון, לכל אדם, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה החובה לנמק את סירובה.
 3. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן, כל עוד לא ניתנה הודעה על קיצור/סיום התקופה ע"י המסעדה (להלן: "תקופת החברות").
 4. הצטרפות למועדון הלקוחות מותנית במסירת הפרטים שיקבעו על ידי המסעדה. במקביל יתבקשו המצטרפים לתת אישור לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים ואחרים, באמצעי המדיה השונים.
 5. השלמת הליך ההצטרפות הינו בכפוף להשלמת פרטי החבר באתר. לא תשמע כל טענה כלפי המסעדה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת אי השלמת הליך ההצטרפות במלואו/בהתאם לנדרש.
 6. המסעדה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה שתפורסם 30 יום קודם בדרך שתקבע. הפסקת פעילויות המועדון ביוזמת המסעדה תאפשר לחבר לממש את מלוא זכויותיו עפ"י חברותו במועדון, במהלך תקופת ההודעה שתינתן.
 7. אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 אינם יכולים להתקבל כחברים במועדון, גם וכאשר יידעו את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה וקבלו את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.
 8. החברות במועדון הינה אישית והזכויות מכוחו מוקנות אך ורק לחברי המועדון, אשר פרטיהם מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי החבר במעמד הצטרפותו ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה.
 9. ההנהלה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילות החבר המועדון ו/או השתתפותו בהטבות ו/או הרגלי הצריכה, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני, מסרון או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על-ידי ההנהלה, בין על-ידי מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. בהצטרפות למועדון, נותן חבר המועדון את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.
 10. עם ההצטרפות למועדון הלקוחות, מאשר חבר מועדון הלקוחות כי ידוע לו שהחברה תפנה אליו, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, תדוור לו חומרים פרסומים ואחרים בקשר עם פעילות המועדון לרבות שיתופי פעולה של המועדון עם צדדי ג', באמצעי המדיה השונים לרבות דואר אלקטרוני, ומסרוני SMS וכו', והוא מאשר לה באופן מפורש לעשות כן (למעט חבר אשר ציין שאינו מעוניין בכך בעת הצטרפותו או עדכן במהלך חברותו במועדון, כמפורט בסע' 19 כדלקמן).
 11. חבר מועדון רשאי בכל עת להודיע לחברה על סירובו לקבל דיוור, ולחזור בו מהסכמתו שניתנה לכך. הודעת הסירוב כאמור תינתן בכתב. ניתן לבצע הסרה מדיוור באמצעות אמצעי המדיה השונים כגון: דוא"ל לשירות לקוחות / SMS / עדכון בטופס הרישום דרך האתר. באחריות חבר המועדון לוודא כי הודעתו נמסרה כראוי למסעדה וטופלה בהתאם. יודגש, כי כל לקוח שאינו מעוניין לקבל מסרונים מכל סוג שהוא יוכל לעשות זאת בשליחת "הסר" ב SMS חוזר.
 12. המסעדה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי ההנהלה. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור והחברה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון.
 13. בעת הצטרפות למועדון, חבר המועדון מסכים כי פרטיו יישמרו בכתב ו/או במדיה דיגיטלית על פי החלטת המסעדה מעת לעת.
 14. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל, יישארו בידי המסעדה ו/או מי מטעמה, בין היתר לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי המסעדה ו/או מי מטעמה.
 15. החברות במועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. אימות החברות במועדון תעשה באמצעות הצגה פיזית של פרטי החבר בנייד האישי של חבר במועדון ו/או באמצעות תעודה מזהה, הזדהות טלפונית ע"י שיחה מזוהה ממספר הנייד של חבר המועדון ו/או בדרך אחרת שתקבע מעת לעת, והכל בהתאם לשיקול דעתה של המסעדה ו/או מי מטעמה.
 16. כל חבר מועדון יהיה האחראי הבלעדי לעדכון פרטיו בכל מקרה של שינוי מספר נייד, כתובתו, כתובת דוא"ל או כל פרט רלוונטי אחר. עדכון הפרטים יבוצע באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של המסעדה, לאחר בדיקת הפרטים האישיים באמצעות שאלות מזהות ו/או קבלת קוד מזהה שבאמצעותו ניתן להתחבר לאתר. לא תשמע כל טענה כלפי המסעדה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות במסירת פרטי הזיהוי ע"י הלקוח. מובהר כי אי עדכון או איחור בעדכון פרטים כאמור, עלול לשלול מהמסעדה את היכולת לעדכן במועד ו/או בכלל את חבר המועדון בפרטיהם של מבצעים, הטבות, פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה המסעדה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן זכויות שיגרם לחבר המועדון עקב כך. באחריות חבר המועדון לעדכן את מסעדת "הלובי" לתקן כל מידע שגוי ו/או מוטעה שנמסר על ידו, והכל על מנת להימנע מגרימת נזקים למסעדת "הלובי", לרבות אישום ו/או דרישת פיצויים בשל פגיעה בפרטיות כתוצאה ממחדלו של חבר המועדון.
 17. בסיום תקופת החברות במועדון מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה עוד לצבור הטבות בקניה ו/או לממש הטבות קיימות. היה ולא מימש חבר מועדון את החברות או ההטבות המוקנות לו כאמור לא תהיה לחבר מועדון הלקוחות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המסעדה לקבלת פיצוי כספי/ או שווה כסף בגין ההטבות שפקעו ו/או לא נוצלו.
 18. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת המסעדה תאפשר לחבר לממש בתקופת ההודעה, את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה. עם מתן הודעת הפסקת הפעילות רשאית המסעדה שלא לצרף חברים חדשים.

 

ביטול החברות במועדון הלקוחות

 

 1. כל חבר מועדון יהיה רשאי להפסיק את חברותו במועדון, הודעת החבר על הפסקת חברותו במועדון תחשב כהודעת ויתור על זכויותיו והטבותיו שנצברו במועדון הלקוחות, כמו כן, החבר לא יהיה זכאי לקבלת החזר דמי החבר שנגבו, ככל ונגבו, בעת הרשמתו.
 2. כל חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יודיע על כך באמצעי המדיה השונים כגון: טלפון/הודעת מייל לשירות הלקוחות של המסעדה. באחריות כל חבר מועדון לוודא כי הודעתו אכן התקבלה במשרדי ההנהלה וטופלה.
 3. המסעדה תהא רשאית להפסיק באופן מידי חברותו של כל חבר במועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי תוך מתן הודעה על כך לחבר, בלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו, בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בחברות במועדון, העברת פרטי החבר למי שפרטיו שונים מהפרטים שנמסרו בעת הגשת בקשת ההצטרפות, התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקורו במסעדה, ובכל מקרה אחר שיראה לנכון מסעדה. מובהר כי היה ובוטל כרטיס החבר ו/או הופסקה חברותו של החבר במועדון, לא יהיה זכאי החבר לכל החזר כספי כלשהו.

תנאי ההטבות הניתנות לחברי מועדון הלקוחות

 1. החברות במועדון אינהמקנה כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות אלא אם החליטה על כך המסעדה וציינה זאת מפורשות.
 2. מלוא ההטבות הקיימות לחברי המועדון בהתאם לתקנון זה, יקוימו עד ליום 1/1/23 בלבד, או לחילופין בהתאם למועד אשר תעדכן המסעדה מראש מעת לעת, לפי המוקדם מבניהם. תוקף מימוש ההטבות עצמן בהתאם למועדים הנקובים כדלקמן ו/או בהתאם למועד אשר יפורסם בהטבה במפורש.
 3. הזכאות להטבות הניתנות, מותנית בהצגת תעודה מזהה, פרטי חבר מועדון בתוקף או בהצגת פרטי החבר, בכל ביקור במסעדה. חברות המועדון תזכה בהטבות, אך ורק את חבר המועדון שפרטיו מופיעים על גבי כרטיס החבר או באתר ובתנאי שאותו חבר מועדון מתארח בפועל במסעדה, בעת קבלת ההטבה, כל כרטיס חבר יזכה את בעליו בהטבה אחת בלבד בכל ביקור.
 4. חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות לרבות כאלו, שאינן נובעות מהחברות במועדון (ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על-פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים (לא ניתן לפצל שולחנות). התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד, לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בכרטיסי חברות אלא אם כן הנהלת המסעדה תחליט באופן מפורש אחרת.
 5. המסעדה רשאית להפסיק או לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות שניתנות ויינתנו  לחברי המועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. ייתכן וההטבות יפורסמו על-ידי המסעדה באמצעים פרסומיים, הכל על-פי שיקול דעת המסעדה.
 6. כל הטבות המועדון (לרבות האמור בזמנים שייקבעו כדלקמן) ניתנות למימוש בכפוף לתשלום בפועל של 25 ₪ לפחות מהרכישה לאחר מימוש ההטבה, בישיבה במסעדה/במשלוחים/A.מהתפריט המלא והכללי בלבד (קרי, לא כולל: תפריט עסקיות, תפריטי חברות/מיוחדים, והספיישלים וכו').
 7. יובהר, כי מלוא ההטבות ו/או ההנחות אשר יינתנו יעוגלו לשקלים מלאים בחשבון, קרי, בסכום שהינו  50 אגורות ומעלה –סכום ההנחה יעוגל כלפי מעלה (לדוגמא בסך 35.50 ₪ בחשבון יעוגל ל 36 ₪),במקרה  בו סכום החשבון כולל 49 אגורות ומטה, הסכום יעוגל כלפי מטה (לדוגמא בסך 35.40 ₪ יעוגל ל 35 ₪). יובהר, כי מלוא ההטבות ו/או ההנחות אשר יינתנו יעוגלו לשקלים מלאים בחשבון, קרי, בסכום שהינו  50 אגורות ומעלה –סכום ההנחה יעוגל כלפי מעלה (לדוגמא בסך 35.50 ₪ בחשבון יעוגל ל 36 ₪),במקרה  בו סכום החשבון כולל 49 אגורות ומטה, הסכום יעוגל כלפי מטה (לדוגמא בסך 35.40 ₪ יעוגל ל 35 ₪).
 8. כל ההטבות לא יהיו ניתנות לניצול במועדים מיוחדים כגון חגי ומועדי ישראל ובערב הסילבסטר, הוולנטיין וט"ו באב, אירועים מיוחדים ו/או כל מועד אחר עליו תחליט החברה.
 9. ניתן ליהנות מהטבה אחתביום בלבד לכרטיס,       מימוש הטבות שקיים בהן משקאות אלכוהוליים יתאפשרו לגיל 18 ומעלה בלבד.
 10. חברי המועדון יהיו רשאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי החברה להלן: "ההטבות" או "ההטבה", לפי העניין, מטבע הדברים, ההנהלה אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת, יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי (אם בכלל), לאורך כל תקופת החברות במועדון, ההנהלה גם אינה מתחייבת כי כל ההטבות לכלל חברי המועדון יהיו שוות בערכן לכל החברים.
 11. כל ההטבות למעט "הטבות רשת כל שהם" בלבד, יינתנו בכפוף לכל התנאים המצוינים בתקנון לעיל, במצטבר.
 12. לא ניתן להמיר בשווי ערך ההטבה, ההטבות אינן ניתנות להסבה או להמרה לכל מוצר אחר ו/או הטבה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינן כל סכום ככל ולא נוצלו במלואן או בחלקן.
 13. אין כפל מבצעים והטבות /מועדונים אחרים לא יזכו את הלקוח בשימוש בתשלום דרך האפליקציה – לעניין זה גם מועדוני אשראי כגון מפתח דיסקונט/מזרחי טפחות/מועדון יותר וכולי כאשר מוגדר ישיבה בלבד – זה ללא משלוחים וגם ללא A..
 14. ההטבה תלויה במלאי הקיים בסניף באותה עת – וחוסר במלאי יאפשר לחברי המועדון את האופציה למימוש בביקור במועד אחר או לחילופין בסניף אחר (ככל וקיים).
 15. מלוא ההטבות אינה מידית וניתנת למימוש ברכישה הבאה למעט "הטבות רשת כל שהם" ו/או הטבות לקבוצות ו/או הטבת ההצטרפות.
 16. להלן רשימת ההטבות הקבועות לחברי מועדון "הלובי":

מתנת הצטרפות: קפה ומאפה מתנה,

מותנה ביום     ההצטרפות בלבד, ובתנאי שהלקוח מילא את כל פרטי הטופס. ובכפוף למלאי הקיים בסניף באותה העת.                                                                                                                                                               

ב.  הטבת יום הולדת: קינוח לבחירה במתנה,

חבר המועדון יהיה זכאי להטבת יום הולדת, אשר תינתן פעם אחת בשנה במהלך החודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו – ככל שחבר המועדון מסר הפרטים בטופס ההצטרפות במעמד ההצטרפות )להלן: "הטבת יום הולדת").מסעדת "הלובי" רשאית לעדכן ו/או לשנות את הטבת יום ההולדת לפי שיקול דעתה כאמור. מסעדת " הלובי" תהא רשאית לאמת את זכאות חבר המועדון, בין היתר, בהצגת תעודת הזהות שלו.

הטבת יום נישואין: 50% הנחה בארוחה זוגית,

בכפוף למלאי הקיים בסניף באותה העת,

לא כולל תפריטי ספיישל ו/או עסקיות, חבר המועדון יהיה זכאי להטבת יום נישואין, אשר תינתן פעם אחת בשנה במהלך החודש הקלנדרי בו חל יום הנישואין – ככל שחבר המועדון מסר הפרטים בטופס ההצטרפות במעמד ההצטרפות.  מסעדת "הלובי" רשאית לעדכן ו/או לשנות את הטבת יום הנישואין לפי שיקול דעתה כאמור. מסעדת "הלובי" תהא רשאית לאמת את זכאות חבר המועדון, בין היתר, בהצגת תעודת הזהות שלו.

ד .צבירת נקודות:  הינה עד 10% נקודות מסך החשבון לכרטיס המועדון.

כל נקודה שוויה שקל. להסיר ספק, הנקודות יצברו מהסכום ששולם בפועל ממזומן או מאשראי, ולא מתשלום באמצעות שוברים, קופונים, כרטיסים נטענים, סיבוס, תן ביס, חבר ודומיו. מימוש הנקודות: תקף בכל שעות היום בישיבה בלבד.  מימוש הנקודות אינו תקף ב T.A-,בהזמנת משלוח, ובהזמנת מגשי מסיבה .

ההטבות הקבועות ניתנות למימוש חד פעמי, בישיבה במקום בלבד ו/או עסקיות, ו/או בימי מכירה של אוכל מוכן, ו/או ב-T.A במקום בלבד  ,  אין כפל הטבות ו/או הנחות לרבות שוברים ו/או קופונים ו/או חבר טעמים.

ה .הטבות משתנות: חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות ממבצעים מיוחדים שתפרסם מסעדת "הלובי" מעת לעת בקרב חברי המועדון בלבד.אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של מסעדת "הלובי". להסיר ספק, לא תינתן הנחה ו/או הטבה נוספת על גבי הטבה משתנה, לרבות מימוש הנקודות.הטבה משתנה לא תינתן במסגרת A.T ובמשלוחים, למעט מקום בו צוין אחרת בפרטי ההטבה. לא ניתן לממש את ההטבה המשתנה בחגים ו/או ימי שבתון אחרים, למעט מקום בו צוין אחרת בפרטי ההטבה. לא ניתן לממש את ההטבה משתנה בהזמנת מנה עסקית "או מנת ספיישל". הטבה משתנה ניתנת למימוש אחת לחודש קלנדרי בלבד, אלא אם נקבע אחרת בפרטי ההטבה.

אף על כל האמור לעיל: מסעדת "הלובי"  שומרת על זכותה לערוך להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות לרבות אלו הנוספות לעיל שהוצגו בפרסומים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.

 1. במקרה של מחלוקת:                                                                                           

א. הרישום שבידי מסעדת "הלובי" יהווה ראיה ביחס לעסקאות אשר בוצעו על ידי חבר המועדון במסעדת "הלובי" ולהטבות שנוצלו על ידו ולהטבות להן הוא זכאי, אם בכלל.

ב. חבר מועדון הרואה עצמו נפגע בכל עניין הנובע ו/או הקשור בתקנון זה, רשאי לפנות בכתב אל מנהל מסעדת "הלובי" ו/או כל אדם אחר מוסמך שמונה על ידו לשם כך.

ג. מנהל המסעדה בסמכותו ו/או המוסמך מטעמו יכריע בהשגה בתוך 21 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, הכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.

ד. כל התנהגות של מסעדת "הלובי" לטובת הלקוח בניגוד לאמור   בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש ו/או תיחשב כוויתור של מסעדת "הלובי" או מי מטעמה על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד, וזאת מעבר לכך שהתקנון גובר על כל נוהג גם אם יהיה כזה.

 1. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
 2. פרטים ליצירת קשר:

דואר: רח' לחי 31 בני ברק – לידי: מסעדת "הלובי"     בפקס : 037269398

במייל : halobby1@gmail.com